Domů

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu se Společností učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků pořádaly ve dnech 14.–16. 10. 2021 již zavedenou celostátní konferenci učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET. Konference se po mnoha letech konání v Litomyšli konala v letošním roce poprvé ve spolupořadatelství s UJEP v Ústí nad Labem.

Tématem tohoto ročníku byla Matematika jako prostředek porozumění světu. Pozornost byla věnována zejména mezipředmětovým vztahům, projektovému vyučování, aplikacím matematiky a také klíčovým pojmům a idejím ve výuce matematiky. Další informace o programu jsou k dispozici na této stránce a jisté shrnutí o proběhnuvší konferenci nabízí tato tisková zpráva.

Konference byla akreditována jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j.: MSMT‑ 21691/2021‑2‑693).

Za programový výbor
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.